Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Lanckorona oczami dziecka- gminny konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lanckorona

 

                 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ LANCKORONA   OCZAMI   DZIECKA” POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY LANCKORONA 

 

1. Organizator konkursu:

 Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie- koordynatorzy: Bożena Kurczab,  Bożena Kosowska.

 

2. Tematyka: „Lanckorona oczami dziecka”.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce „Lanckorona oczami dziecka”. Udział w konkursie jest dobrowolny.

     

3. Cel konkursu:

      1. Budowanie poczucia przynależności do własnej miejscowości (gminy).

      2. Poznanie elementów charakterystycznych dla Lanckorony (herb, obiekty, zabytki, okoliczne miejsca, instytucje, w tym użyteczności publicznej, elementy krajobrazu, imprezy środowiskowe     (np. Anioł w miasteczku, kiermasze na Rynku itp.).

      3. Umożliwienie posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi indywidualnie
i grupowo w technice wycinanki z figur geometrycznych.

      4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, estetyki.

      5. Odzwierciedlanie w twórczości swoich odczuć i wiedzy o regionie.

 

4. Uczestnicy:

Dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lanckorona.

 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

     -3- latki

     -4- latki

     -5- latki

     -6- latki

     

5. Wymagania dotyczące pracy:

- dzieci  powinny wykonać pracę zbiorową, jedną dla danej grupy wiekowej,  w technice wycinanki z figur geometrycznych w formacie  dowolnym minimum A 3,

- organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej pracy, która nie spełnia wymagań określonych w regulaminie

   - każda grupa  może przedstawić tylko jedną pracę

 

Do pracy należy dołączyć następujące informacje:  

imię i nazwisko dziecka

wiek

nazwę placówki, grupy oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca

 

6. Termin i miejsce nadsyłania prac oraz ogłoszenie wyników:

Prace należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie
ul. Szkolna 5, 34- 143 Lanckorona

Termin przyjmowania prac: 16.05.2022- 20.05.2022r

Ogłoszenie wyników nastąpi: 26.05.2022r

Rozdanie nagród nastąpi dnia 29.05.2022r  lub po wcześniejszym uzgodnieniu z placówkami wybranych laureatów konkursu.

 

7. Komisja oceniająca

 Jury konkursu zostanie wybrane przez organizatora.

Jury oceniające prace weźmie pod uwagę kreatywność, estetykę wykonania oraz zgodność z tematem konkursu.

 

8.  Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, dyplomy.

Prace konkursowe nie będą zwrócone ich właścicielom. Zostaną one zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

    

Uwagi końcowe:

Dostarczenie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i prawami autorskimi uczestnika konkursu-wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby organizacji konkursu, nieodpłatne publikowanie reprodukcji prac w prasie i na stronie internetowej- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych             

(Dz.U. Z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz.U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 904) VV